เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
แจ้งให้เสนอราคาวัสดุประปา จำนวน 98 รายการ
 
 
แจ้งให้เสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 98 รายการ  
ปร 4
ปร 5
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แจ้งให้เสนอราคาวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 98 รายการ
งบประมาณในการจัดซื้อ  392,580.- บาท  (สามแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  โดยวิธีตกลงราคา จึงเรียนมาเพื่อทราบ  หากท่านมีความประสงค์จะเสนอราคาขายวัสดุก่อสร้างดังกล่าว  กำหนดทำการแล้วเสร็จ
ภายใน  230 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  และขอให้ไปยื่นซองเสนอราคา ณ  กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  เพื่อยื่นซองเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา   ในวันที่  1  มีนาคม  2559  เวลา 10.00 - 10.30 น.  โดยจะทำการเปิดซองเสนอราคาในเวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 15.46 น. โดย คุณ แจ่มจันทร์ เทียนสันต์

ผู้เข้าชม 94 ท่าน