เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
เชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง
 
 
ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Market Place Service Provider )  
 

          ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
(e- Market Place Service Provider )  ในการจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลนครสวรรค์ตก  โดยวิธีการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e- Auction )  E2/2559
          โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวั
นครสวรรค์ 6000  ภายในวันที่ 7  มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 12.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก  ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อมูลของท่านโดยไม่มีการผ่อนผันใด ๆ  ทั้งสิ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 11.31 น. โดย คุณ แจ่มจันทร์ เทียนสันต์

ผู้เข้าชม 113 ท่าน