เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

 
 
 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการ และพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาตำบล และจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม   ของประชาชนในการเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันตัดสินใจ และเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบล จึงจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านขึ้น เพื่อรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของอบต.สามารถตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทาง โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นได้  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2555 เวลา 09.37 น. โดย สำนักงานปลัดฯ

ผู้เข้าชม 1207 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย