หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3จากบ้านนางบ๊วยถึงที่ดินนางยุพิณกว้าง 4.00เมตรยาว160.00เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า640.00ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเลขที่26/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ 4 บริเวณถนสายหลักหมู่บ้านดีพร้อม1โดยใช้วัสดุHotMix ปรับระดับพื้นทาง200ตารางเมตรทำการปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,560ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเลขที่36/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บริเวณซอย 15 หมู่บ้านการุณรังสี โดยใช้วัสดุ Hot Mix ปรับระดับพื้นทาง 100 ตารางเมตร ทำการปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 35/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ถนนสายสันเนิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เลขที่ 28/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 ซอยบ้านผู้พันพงษ์ศักดิ์ สายเพ็ชร กว้าง4.00เมตรยาว240.00เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า960.00ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเลขที่ 30/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย ซอย 3 หมู่ที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย ซอย 3 หมู่ที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย ซอย 3 หมู่ที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์ การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 เลขทะเบียน บพ 6632 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 หมู่บ้านดีพร้อมซอย9/3โดยรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมและเทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง7.00เมตรยาว50.00เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า350.00ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน1ป้ายตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเลขที่34/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7จากบ้านเลขที่222/2ถึงบ้านเลขที่44ขนาดกว้าง3.00 เมตร ยาว94.00 เมตร หนา0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตรลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเลขที่ 31/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกตำบลนครสวรรค์ตก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกตำบลนครสวรรค์ตก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกตำบลนครสวรรค์ตก ปีงบประมาณ 2565(จ้างสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการป้องกันไข้เลือดออกตำบลนครสวรรค์ตก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว พร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณซอยอดีตสมาชิกอบต.ก้อ จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10