หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
 
นว 0023.5/ว 7445 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือโคโรนา 19  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ว 232 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.1/ว 7352 แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.4/ 235 ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว6366 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.3/7549 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7397 การตรวจสอบผลการดำเนินงานและประมวลภาพโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธิบรมชาภิเษก พุทธศักราช 2562  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 7327 การประเมินประสิทธิภาพและประสิธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 7326 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7291 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7341 ขอเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ว 7377 หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดต่อเชืื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7399 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ว 7371 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 31 มี.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 7112 การสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ  [ 30 มี.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 680
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10