หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 
 
นว 0023.2/ว 1111 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคมอย่างบูรณาการฯ  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 1114 โครการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใต้วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 1113 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฯ  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว1129 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GPฯ  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 1125 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ รุ่นที่ 1  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 1120 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ รุ่นที่ 1  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ 1118 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง the executives high performance หรือ EHP รุ่นที่ 2  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 1116 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 1253 แนงทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562  [ 17 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ว 1033 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ 25 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2562  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 26 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 01041 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าฯ  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ 1044 กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ส่วนราชการระดับกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
นว 0023.3/1062 ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 652
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10