หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมใบแจ้งหนี้ในการให้บริการชำระภาษีของท้องถิ่นผ่านธนาคาร (ล่าสุด) 14 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (หลักสูตรเลขานุการนายก/จนท.จพง.ธุรการ) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 14 มิ.ย. 2550
เปิดงวดบัญชีปี 2550 ในระบบ GFMIS 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (หลักสูตร นายก อบต./เลขานุการสภา อปท./นักบริหารงาน อปท./จนท.บริหารงานทั่วไป/จนท.วิเคราะห์/จนท.จพง.กง.บช.) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 7 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 มิ.ย. 2550
การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 มิ.ย. 2550
แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 12 มิ.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา 12 มิ.ย. 2550
ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMIS 12 มิ.ย. 2550
ขอให้รายงานสถานการณ์ชุมนุม 12 มิ.ย. 2550
ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 12 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมผู้นำชุมชนของเทศบาล "โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน" 12 มิ.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-22 มิ.ย. 2550 12 มิ.ย. 2550
สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) 11 มิ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1065      1066      1067      1068     (1069)     1070      1071      1072      1073     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10