หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 

 
 
 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
1. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน
2. งานตรวจสอบทางการบริหารงบประมาณ
3. งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง   กองช่าง
 
1. งานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูล
ข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
2. งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
3. งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดี
และศาลปกครอง
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติ และระเบียบ
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
   
   
 
1. งานการเงิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2. งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและ
แผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
   
   
   
   
   
   
 
1. งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
และโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่
เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตย์และมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
3. งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภค และกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
4. งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
5. งานธุรการ
 
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กองสวัสดิการสังคม
 
1. งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานนโยบายทางการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
- งานวางแผนการศึกษา
- งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์การเรียนชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุน
โรงเรียนประถมและมัธยม
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการทางศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. งานบริหารการศึกษา
- งานสุขาภิบาล
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและ
สถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหาร
และน้ำ
- งานป้องกันยาเสพติด
3. งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและ
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
4. งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
5. งานควบคุมโรค
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
6. งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ
- งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพและผู้ป่วยเอดส์
- งานส่งเสริมสวัสดีภาพสตรีและ
สงเคราะห์หญิงบางประเภท
งานประสานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การสังคมสงเคราะห์
- งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์
2. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ที่ครอบครัวประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่างๆ
- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ที่พิการทางร่างกาย สมอง
และปัญหา
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน
- งานประสานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน
3. งานพัฒนาชุมชน
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะ
กรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการ
ขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
- งานดำเนินการพัฒนาชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมการศึกษา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10