หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilft Policy) [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุกจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรการต่อต้านการให้รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาะารณะ ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10