หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.ส.อ.พรพิทักษ์ จีนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
โทร : 098-3269332
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวบุณิกา ศิลปนครฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 083-1652934


นางรวีวัลย์ ไชยชิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
โทร : 091-7383887


นางประนอม กฤตยาอภินันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8888620


นายธีรเกียรติ ยี่สุ่นแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-6059587


นางนิตยา ละอองเภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0952519052


นางสาวบุณิกา ศิลปนครฤทธิ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 083-1652934


นางปณิตา แมนมาศวิหก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 093-1379399