หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 


จ.ส.อ.พรพิทักษ์ จีนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก


นางรวีวัลย์ ไชยชิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
 
กองคลัง
 


นางประนอม กฤตยาอภินันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพิมพ์วลัญช์ ฤทธิ์ธา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวศุภลักษณ์ อนุสุริยา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวพนิตพิชา ขุนมธุรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางปาริชาติ แตงหมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นายพิษณุ พวงสมบัติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


น.ส.สาวิตรี บุญคลัง
คนงานทั่วไป(งานพัสดุ)


นางสาวมณิสา เชื้อเขตรกรรม
คนงานทั่วไป(งานจัดเก็บค่าน้ำประปาฯ)


นางศิรินภา พานิชการ
คนงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี)
</


นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์
คนงานทั่วไป(งานจัดเก็บค่าน้ำประปาฯ)