หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง หากพบปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ติดต่อโดยตรง เบอร์โทร 093-136-4114

 


จ.ส.อ.พรพิทักษ์ จีนเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก


นางรวีวัลย์ ไชยชิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
 
กองช่าง
 


นายธีรเกียรติ ยี่สุ่นแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเวไนย แจ้งจิต
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นางสาวศิกัลยวีร์ โตสุวรรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายชาติชาย อัมฤทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ส.อ.ชกนล สุขเกษม
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน


นางสาวนันทนิตย์ อินทยศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นาย นพคุณ สังข์เปีย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการประปา ปง/ชง.


นายนัฐพล แจ้งจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(ตามภารกิจ)


นางนวรัตน์ กุศลธรรมรัตน์
คนงานทั่วไป