หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 
 
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรและเครื่องจักกล

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด

จัดตั้งศูนย์กลางและการคมนาคมและกระจายสินค้า
 
 
 
 

พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ส่งเสริมกิจกรรมตามปฎิทินการท่องเที่ยวประจำปีและงานประเพณีสำคัญ

ส่งเสริมด้านการตลากการประชาสัมพันธ์และการบริการการท่องเที่ยว
 
 
 
 

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่องรองรับการเข้าสู่การประชาคมอาเซียน

พัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม

พัฒนาระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 

สร้างครอบครัว/ชุมชนอาชีพให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ถ่ายทอดความรู้และการประกอบอาชีพแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

จัดการรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ควบคุมฟื้นฟูและป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการ

พัฒนาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร

พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี

การมีส่วนร่วมและภาคีการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10