หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
นครสวรรค์ตก
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
“ เชิดชูวัฒนธรรม
เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครสวรรค์ตก
ศาลาที่ประทับ
เสด็จประพาสต้น
วัดท่าทอง
วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดยางโทน
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
อบต.นครสวรรค์ตก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2550
ยินดีให้บริการ ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ อย่างยิ่ง

 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างมูลค่า
ทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตร
ที่สมดุล
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการเกษตร

พัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตร และเครื่องจักรกล

ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพิ่มกลไกการค้าและการตลาด

จัดตั้งศูนย์กลางการคมนาคมและกระจายสินค้า
 
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ
 
 

พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีและงานประเพณีสำคัญ

ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการการท่องเที่ยว
 
 
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม
นำความรู้และเกิดความผาสุก ส่งเสริมการดำรงตน
อยู่ในสมาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์
 
 

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการดำรงตนอยู่ในสมาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

พัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

สร้างครอบครัว/ชุมชน อาชีพให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ถ่ายทอดความรู้และการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การควบคุมฟื้นฟูและป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 
 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
 
 

พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการ

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การมีส่วนร่วมและภาคีการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-245-238-9
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10